1/1/0001

Công khai Quyết định Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định hủy trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ H 01310 do UBND huyện Ninh Hòa cấp ngày 09/3/2007 cấp cho ông Nguyễn Phú Đoàn và bà Nguyễn Thị Kim Chung.

20/01/2020

Quyết định số 31/QĐ-STNMT ngày 17/1/2020 về việc hủy trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ H 01310 do UBND huyện Ninh Hòa cấp ngày 09/3/2007 cấp cho ông Nguyễn Phú Đoàn và bà Nguyễn Thị Kim Chung.

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành AP 142814 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 01/7/2009 cho ông Lương Công Chừng và bà Nguyễn Thị Trâm.

20/01/2020

Quyết định số 32/QĐ-STNMT ngày 17/1/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành AP 142814 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 01/7/2009 cho ông Lương Công Chừng và bà Nguyễn Thị Trâm.

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành Y 008781 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 25/11/2004.

20/01/2020

Quyết định số 33/QĐ-STMT ngày 17/1/2020 về việc hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành Y 008781 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 25/11/2004.

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 06216 do UBND thành phố Nha Trang cấp ngày 31/3/2017 cho ông Nguyễn Văn Thao và bà Nguyễn Thị Diên (Duyền).

15/01/2020

Quyết định số 25/QĐ-STNMT ngày 15/1/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 06216 do UBND thành phố Nha Trang cấp ngày 31/3/2017 cho ông Nguyễn Văn Thao và bà Nguyễn Thị Diên (Duyền).

« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 11/GP-STTTT ngày 06/10/2017 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826461 - (084-258) 3811733