1/1/0001

Huyện Khánh Vĩnh

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số phát hành AI 317492 do UBND huyện Khánh Vĩnh cấp cho hộ ông Lý Kim Sáu và bà Nguyễn Thị Diễm Châu.

28/04/2020 07:13 AM | Lượt xem: 31
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 03914 cấp ngày 8/1/2014 cho hộ ông M Lô Y Ngánh và bà Niê H Phương.- 01/09/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD số vào sổ CH 00702 ngày 30/1/2012 cấp cho ông Mà Nia A và bà Cao Thị Mà Liên- 14/08/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 03251 ngày 18/6/2014 cấp cho ông Cao Văn Mận và bà Cao Thị Nín.- 24/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01437 ngày 01/11/2017 cấp cho hộ ông Trần Văn Quang và bà Trần Thị Minh Xuân.- 24/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH 00070 cấp cho ông Hà Đây A và bà Cà Ngó.- 21/07/2020

Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 03236 cấp ngày 30/12/2013 cho ông Trịnh Văn Thành và bà Nông Thị Huế- 17/07/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ 00446 QSDĐ/KĐ-KV ngày 19/8/1999 cấp cho ông Phùng Hoàng Trung.- 22/06/2020

Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ CH 00956 cấp ngày 02/01/2013 cho hộ ông Trần Kim Hùng và bà Thái Thị Ngọc Phượng.- 22/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSDĐ số vào sổ 00173 QSDĐ/KĐ-KV ngày 04/3/1999 cấp cho ông Tạ Thanh Lý và bà Đồng Thị Kim Anh.- 22/06/2020

Quyết định hủy trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH 00006 và số vào sổ cấp GCN CH00847 do UBND huyện Khánh Vĩnh cấp cho ông Mai Văn Chúc và bà Nguyễn Thị Hoa.- 10/06/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH 01066 do UBND huyện Khánh Vĩnh cấp ngày 02/01/2013 cho ông Cao Thiêng và bà Cao Thị Bà Nâng.- 27/05/2020