1/1/0001

Thông tin chung

5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

16/07/2019 09:40 AM | Lượt xem: 378
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyền và môi trường lần thứ V.- 14/11/2019

Chỉ thị triển khai các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương trong những tháng cuối năm 2019.- 30/10/2019

Một số kết quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực quản lý về tài nguyên và môi trường trong 9 tháng đầu năm 2019- 17/10/2019

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án"Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 " của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 07/10/2019

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.- 27/09/2019

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 24/09/2019

Thực hiện việc Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ- 19/09/2019

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 05/6/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ-TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị- 13/09/2019

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.- 09/09/2019

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, quý III năm 2019 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa.- 09/09/2019

Công bố đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường- 08/08/2019