1/1/0001

Tin SliderList

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế làm việc mới

18/10/2017 09:06 AM | Lượt xem: 231
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Công bố Mục tiêu chất lượng năm 2018 Sở Tài nguyên và Môi trường- 16/01/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 15/01/2018

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018- 12/01/2018

Kết quả công tác CCHC năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 06/01/2018

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vị chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.- 20/12/2017

Tập huấn công tác Đo đạc và Bản đồ.- 19/12/2017

Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tài nguyên và môi trường- 15/12/2017

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 14/12/2017

Tham gia Lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2017- 27/11/2017

Hội nghị tập huấn “ Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian đến”- 24/11/2017

Thực hiện Chỉ thị 04/CT-BTNMT về tăng cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường- 23/11/2017