1/1/0001

Các phòng ban

PHÒNG KHOÁNG SẢN - NƯỚC, KTTV VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

12/10/2017

Phòng Khoáng sản - Nước, Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu là phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Khoáng sản - Nước, Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM

12/10/2017

Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về công tác Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám.

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

12/10/2017

Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về công tác kế hoạch, tài chính; thực hiện các công tác về tài chính, quản lý các nguồn kinh phí của Sở, ngành, thực hiện các chế độ về tiền lương, thưởng, BHXH, BH y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

THANH TRA SỞ

12/10/2017

Thanh tra Sở là đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở

VĂN PHÒNG SỞ

12/10/2017

Văn phòng Sở tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong Sở; tổng hợp, báo cáo, thi đua khen thưởng, hành chính quản trị, văn phòng cơ quan. Điều phối hoạt động của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

Giấy phép số: 20/GP-STTTT ngày 12/11/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa cấp

Cơ quan chủ quản:

Sở Tài nguyên và Môi trường

Chịu trách nhiệm chính:

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

14 Hoàng Hoa Thám - Tp. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

stnmt@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

stnmt.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

(084-258) 3826457 - (084-258) 3811733