1/1/0001

Cải cách hành chính

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực.

08/12/2020 10:50 AM | Lượt xem: 114
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021.- 25/02/2021

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021.- 28/01/2021

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 27/01/2021

Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2020.- 15/01/2021

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021.- 14/01/2021

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.- 07/01/2021

Kế hoạch duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia - TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021.- 04/01/2021

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện về lĩnh vực đất đai.- 22/12/2020

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.- 22/12/2020

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.- 15/12/2020

Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 và kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 14/12/2020