1/1/0001

Cải cách hành chính

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

25/03/2020 07:12 AM | Lượt xem: 26
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thực hiện triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ ngày 04/02/2020- 26/03/2020

Một số kết quả về công tác CCHC Quý I năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường- 16/03/2020

Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.- 03/03/2020

Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 03/03/2020

Quyết định công bố danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 03/03/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.- 28/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020- 10/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020- 10/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về Bồi thường Nhà nước năm 2020- 10/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020- 06/02/2020

UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường - 30/12/2019