1/1/0001

Công khai ngân sách

Quyết định số 47/QĐ-STNMT ngày 28/01/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc công bố công khai dự toán ngân sách 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

30/01/2019 09:49 AM | Lượt xem: 108
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)