1/1/0001

Công khai Quyết định Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 04454 do UBND huyện Cam Lâm cấp ngày 01/8/2012 cho ông Nguyễn Văn Hiến và bà Nguyễn Thị Thanh Phương.

21/05/2020 03:36 AM | Lượt xem: 4
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số 00176 QSDĐ/DL-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Đinh Văn Thân và bà Lê Thị Thơm.- 27/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN CH 01066 do UBND huyện Khánh Vĩnh cấp ngày 02/01/2013 cho ông Cao Thiêng và bà Cao Thị Bà Nâng.- 27/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH 00805 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 14/12/2019 cấp cho ông Nguyễn Đình Nam và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt.- 27/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00350 QSDĐ/CAN-CR do UBND huyện Cam Ranh cấp cho hộ ông Trần Văn Tùng và bà Nguyễn Thị Thu Hà.- 25/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 00058 QSDĐ/CAN-CR do UBND huyện Cam Ranh cấp cho hộ ông Lê Cẩm và bà Nguyễn Thị Hường.- 25/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 00188 QSDĐ/DĐ-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Trân Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Kim Dung.Quyết định số 367/QĐ-STNMT ngày 22/5/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN- 25/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 228487, CA 228486 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 30/6/2015 cho hộ ông Đỗ Ngọc Ba và bà Lê Thị Mai.- 25/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp giấy 00292 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 16/4/1998 cấp cho hộ ông Nguyễn Kiên và bà Đặng Thị Kim Loan.- 21/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ 00665 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 30/4/1998.- 21/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ CH01274 do UBND huyện Cam Lâm cấp ngày 05/12/2014 cho bà Phan Thị Tuyết Nhung.- 21/05/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ cấp GCN 01930 QSDĐ/DS-DK do UBND huyện Diên Khánh cấp cho hộ ông Võ Tấn và bà Nguyễn Thị Bích.- 20/05/2020