1/1/0001

Công khai Quyết định Hủy Giấy chứng nhận QSDĐ

Quyết định hủy trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành Y 008781 do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 25/11/2004.

20/01/2020 01:31 AM | Lượt xem: 6
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 430296 ngày 13/7/2010 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho ông Nguyễn Ngọ Hà và bà Phan Thị Thủy.- 03/04/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 981495 ngày 18/12/2017 do UBND huyện Diên Khánh cấp cho ông Lê Thanh Xuân.- 03/04/2020

Quyết định số 229/QĐ-STNMT ngày 01/4/2020 về việc hủy Giấy chứng nhận QSD đất số vào sổ 01423 QSDĐ/NG-NH do UBND thị xã Ninh Hòa cấp ngày 16/11/1998.- 03/04/2020

Quyết định hủy Giấy chứng nhận QSD đất số 00734 QSDĐ/VL-NT do UBND thành phố Nha Trang cấp ngày 27/8/1998 cho hộ ông Phạm Phải và bà Nguyễn Thị Tím.- 03/04/2020

Quyết định hủy GCNQSDĐ số phát hành N 344706, số vào sổ 00841 QSDĐ/CHN-CR do UBND huyện Cam Ranh cấp ngày 08/01/1999 cho hộ bà Cao Thị Phó và ông Mai Sáu- 01/04/2020

Quyết định hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ 01417 do UBND huyện (nay là Thị xã) Ninh Hòa cấp ngày 28/6/1996- 01/04/2020

Quyết định hủy GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ 00348 do UBND huyện (nay là Thị xã) Ninh Hòa cấp ngày 30/4/1998 - 01/04/2020

Quyết định hủy GCNQSDĐ số phát hành AL 201677, số vào sổ H 00093 do UBND huyện Cam Lâm cấp ngày 10/4/2008 cho hộ Bà Cao Thị Phó và ông Mai Sáu- 01/04/2020

Quyết định hủy GCNQSDĐ số phát hành N 344706, số vào sổ 00841 QSDĐ/CHN-CR do UBND huyện Cam Ranh cấp ngày 08/01/1999 cho hộ bà Cao Thị Phó và ông Mai Sáu- 01/04/2020

Quyết định hủy GCNQSDĐ số vào sổ 00689 do UBND huyện Diên Khánh cấp ngày 12/01/1999 cho Ông Trần Anh Bưu và bà La Thị Kim Liên- 01/04/2020

Quyết định hủy GCNQSDĐ số phát hành BC 901496 số vào sổ CH 00078 do UBND huyện Cam Lâm cấp ngày 02/11/2010 cho bà Phan Nguyễn Thùy Thảo- 01/04/2020