1/1/0001

Đo đạc và Bản đồ

Thông tin danh sách các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đến tháng 8/2020.

18/08/2020 02:57 AM | Lượt xem: 3010
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Danh sách các đơn vị được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (đến ngày 08/4/2021).- 08/04/2021

Hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết Luật Đo đạc và bản đồ.- 07/04/2021

Báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2020.- 05/01/2021

Thông tư Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000.- 18/11/2020

Thông tư Quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia.- 18/11/2020

Báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019.- 14/01/2020

Thông báo về việc gửi báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019.- 25/12/2019

Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa chính quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.- 19/12/2019

Thông báo các đơn vị có Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nhưng không đủ điều kiện duy trì hoạt động.- 20/09/2019

Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ TNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000- 05/09/2019

V/v báo cáo tình hình xây dựng đơn giá dịch vụ đo đạc, cấp giấy và xây dựng CSDL theo Nghị định 149/2016/NĐ-CP- 03/07/2019