1/1/0001

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh năm 2019

22/07/2019 03:27 AM | Lượt xem: 2741
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021.- 22/02/2021

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường 2021.- 28/01/2021

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2021của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 28/01/2021

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật mới.- 13/11/2020

Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh năm 2020.- 03/11/2020

Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 15/01/2020

Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cấn thông tin.- 02/12/2019

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.- 24/09/2019

Phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.- 03/09/2019

Đề án tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn và Đề án đẩy mạnh phổ biến về quyền dân sự, chính trị năm 2019.- 22/05/2019