1/1/0001

Đo đạc và Bản đồ

Thông báo các đơn vị có Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nhưng không đủ điều kiện duy trì hoạt động.

20/09/2019 02:59 AM | Lượt xem: 462
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)