1/1/0001

Đấu thầu mua sắm công

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.

24/12/2019 01:31 AM | Lượt xem: 84
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)