1/1/0001

Biển và Hải đảo

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh Hòa”

05/11/2020 03:44 PM | Lượt xem: 405
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021- 12/01/2021

Ban hành Danh mục chất phân tán được phép sử dụng trong vùng biển Việt Nam và hướng dẫn về quy trình sử dụng chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu trên biển- 12/01/2021

Tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 - 2025”.- 09/01/2021

Thông báo tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”- 11/11/2020

Thực hiện Công văn số 9806/UBND-KGVX ngày 18/9/2020- 05/10/2020

Hội thảo “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi khu vực biển” tại Đà Nẵng- 01/10/2020

Thực hiện Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường- 30/09/2020

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030- 18/09/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030- 27/08/2020

Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045- 27/08/2020

Khánh Hòa hưởng ứng Tuần Lễ Biển và hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương Thế giới năm 2020- 27/07/2020