1/1/0001

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

27/04/2020 09:28 AM | Lượt xem: 210
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.- 03/11/2020

Thực hiện việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X của Bộ Tài nguyên và Môi trường.- 03/11/2020

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.- 02/11/2020

Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 v/v bãi bỏ Quyết định số 257/QĐ-CTUBND ngày 27/1/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.- 22/10/2020

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh kế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.- 21/10/2020

Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. ​- 12/10/2020

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và kiến thức về tôn giáo.- 07/10/2020

UBND tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.- 01/09/2020

Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 07/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.- 08/08/2020

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 06 tháng đầu năm 2020.- 21/07/2020

Kế hoạch triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa.- 16/07/2020