1/1/0001

Thông tin chung

Tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyền và môi trường lần thứ V.

14/11/2019 02:43 AM | Lượt xem: 190
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020.- 27/03/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm- 12/03/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận năm 2020.- 03/03/2020

Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.- 09/09/2019

Một số kết quả Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường trong Tháng 01/2020- 24/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020- 20/02/2020

Công khai kết quả khen thưởng và đề nghị cấp trên tặng các danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019 của Sở TN&MT- 20/02/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020- 11/02/2020

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 17/01/2020

Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.- 15/01/2020

Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục thực hiện công tác giao đất cho các hộ ĐBDTTS ngèo thiếu đất có khả năng sản xuất tại các xã Khánh Phú, Sơn Thái, Giang Ly, Khánh Thượng- 13/01/2020