1/1/0001

Biển và Hải đảo

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 – 08/6)

04/06/2019 08:08 AM | Lượt xem: 602
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)

Tin khác

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước- 20/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020- 20/05/2020

Thông báo V/v tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa” - 14/04/2020

Phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2019- 08/04/2020

Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển- 16/03/2020

Tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa năm 2019- 12/03/2020

Chính phủ Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển- 12/03/2020

Thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045- 24/02/2020

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chinh phủ về Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu- 24/02/2020

Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2019- 06/02/2020

Phê duyệt Chương trình trọng điểm điều tra tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030- 06/02/2020